Huishoudelijk reglement


Hoofdstuk I
VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 1
Het bestuur zegt het lidmaatschap op in de zin van artikel 7 lid 1 sub c van de statuten, zodra het lid twee achtereenvolgende jaren na aanmaning geen contributie heeft betaald.

Hoofdstuk II
VAN DE GELDMIDDELEN
Artikel 2
De begroting van de inkomsten evenals van de uitgaven over enig boekjaar wordt door de Algemene Ledenvergadering, bedoeld in artikel 9 der statuten, vastgesteld op voordracht van de penningmeester.

Artikel 3
Een lid moet de door hem verschuldigde contributie betalen binnen twee maanden nadat het lid daartoe door de penningmeester is uitgenodigd. Vanaf dat moment is wettelijke rente verschuldigd. De kosten van incasso komen ten laste van het lid.

Hoofdstuk III
VAN DE LEDENVERGADERING
Artikel 4
1. De leden worden tot de Algemene Ledenvergadering schriftelijk opgeroepen namens de voorzitter of bij diens ontstentenis namens diens plaatsvervanger door de secretaris, zulks onder mededeling van de te behandelen punten, tenminste 14 dagen voor de dag waarop de Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden.
2. In naar het oordeel van de voorzitter, of bij diens ontstentenis diens plaatsvervanger, zeer spoedeisende gevallen en onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 10 der statuten, kunnen ook voorstellen van de leden afkomstig in behandeling worden genomen, mits die voorstellen behoorlijk schriftelijk omschreven en van een toelichting voorzien door tenminste 5 leden ondertekend, uiterlijk 7 dagen voor de dag waarop de Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden, bij de secretaris zijn ingediend. De secretaris zal deze voorstellen zo mogelijk voor de dag waarop de Algemene Ledenvergadering aan de leden bekend maken.
Zo niet mogelijk dan worden deze voorstellen voor de aanvang van de Algemene Ledenvergadering aan de leden overhandigd.
3. Bij het binnentreden tekenen de leden de presentielijst; tevens moet men tekenen wanneer men de vergadering voortijdig verlaat.
4. Van het verhandelde ter algemene vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt welke na goedkeuring door het bestuur aan de leden worden gezonden.
5. De notulen worden ter arrestatie voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
6. Indien het bestuur voornemens is een contributiewijziging voor te stellen, dan is het bestuur verplicht de hoogte van deze wijziging gelijktijdig met de agenda bekend te maken.
Artikel 5
1. Bij stemming over personen is bij eerste stemming volstrekte meerderheid vereist.
2. Is deze niet verkregen, dan vindt indien het de verkiezing van een persoon betreft, herstemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich verenigen. Wanneer bij herstemming op beide kandidaten een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, beslist het lot.
3. Indien niet twee personen de meeste stemmen op zich verenigen, doordat een persoon meer stemmen heeft dan de andere personen, doch van deze andere personen 2 of meer in aantal stemmen volgende op de zojuist bedoelde persoon evenveel stemmen verwierven, vindt eveneens herstemming plaats. Mocht
ook dan het geval zich voordoen als in vorige zin bedoeld, dan wordt geacht gekozen te zijn, diegene die de meeste stemmen verwierf.
4. Hebben 3 of meer personen een even hoog stemmenaantal verworven en heeft geen ander meer stemmen dan deze personen verkregen, dan vindt eveneens herstemming plaats. Mocht zich bij deze herstemming weer hetzelfde voordoen als in het voorafgaande lid van dit artikel omschreven, dan wordt overeenkomstig
het daar bepaalde gehandeld.
5. Mochten meer dan een persoon bij gelijktijdige stemming gekozen moeten worden en verwerven niet alle kandidaten de volstrekte meerderheid, dan is het in de voorgaande artikelleden mutatis mutandis van toepassing. Echter zal, indien bij herstemming meer dan drie personen daaraan moeten deelnemen
tengevolge van een gelijk aantal uitgebrachte stemmen, door loting worden uitgemaakt, wie van diegenen op wie een gelijk aantal stemmen werd uitgebracht, geacht moeten worden te zijn gekozen.
6. Over zaken wordt, tenzij de voorzitter anders beslist, mondeling bij rondvraag, over personen met anonieme biljetten gestemd.
7. Blanco biljetten en getekende biljetten zijn van onwaarde.
Artikel 6
Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel weer op de agenda voor de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering geplaatst. Staken de stemmen dan opnieuw dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd.
Artikel 7
Bij het behandelen van voorstellen worden van de eventueel daarop ingediende amendementen die met de verste strekking het eerst in stemming gebracht. In geval van welke amendement de verste strekking heeft beslist de voorzitter. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat en zo welk besluit genomen is, is
doorslaggevend.
Artikel 8
Al hetgeen in de voorafgaande artikelen is bepaald met betrekking tot de Algemene Ledenvergadering vindt, voor zover van toepassing hiervan redelijkerwijs mogelijk is, eveneens toepassing op vergaderingen van het bestuur.

Hoofdstuk IV
VAN HET BESTUUR
Artikel 9
1. De kandidaatstelling voor de leden van het bestuur geschiedt bij een door tenminste 5 leden getekende voordracht welke uiterlijk 10 dagen voor de dag waarop de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden bij de secretaris moet zijn ingediend vergezeld van een verklaring der kandidaten, dat zij bereid zijn een
eventuele benoeming te aanvaarden.
2. De secretaris is verplicht de leden tenminste 3 dagen voor de dag waarop de Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden de namen der kandidaten bekend te maken.
3. Een kandidaat, die bij een bestuursvacature als enige kandidaat ter invulling van die vakature is voorgedragen, wordt geacht ter Algemene Ledenvergadering als zodanig zonder dat stemming nodig is, te zijn gekozen, tenzij voor de dag der Algemene Ledenvergadering door een of meer leden bezwaar tegen
de benoeming is ingediend.
4. Stemmen bij verkiezingen, uitgebracht op leden die niet kandidaat zijn gesteld, zijn ongeldig.
Artikel 10
Telkenjare treden in principe minimaal twee bestuursleden af, waarbij de volgorde wordt bepaald door de duur van de zittingsperiode, onverkort hetgeen gesteld is in de statuten artikel 16, lid 2. Het streven is een voorzitter te kiezen die al een jaar als bestuurslid heeft gefunctioneerd.
Artikel 11
De voorzitter, of bij diens ontstentenis zijn plaatsvervanger, heeft de algemene leiding in het bestuur en presideert zowel de Algemene Ledenvergadering als de vergaderingen van het bestuur.

Hoofdstuk V
VAN DE SECRETARIS
Artikel 12
De werkzaamheden (eventueel in samenwerking met derden) van de secretaris bestaan uit:
1. het voeren van de correspondentie;
2. het bijhouden van de notulen van vergaderingen;
3. het bijhouden van de ledenlijst;
4. het samenstellen van het jaarverslag van de vereniging.

Hoofdstuk VI
VAN DE PENNINGMEESTER
Artikel 13
1. De penningmeester int contributies en bijdragen der leden. Voorts int hij alle vorderingen der vereniging.
2. Hij doet in overleg met zijn medebestuurders en met inachtneming van de beperkingen bij de statuten gesteld de voor de vereniging nodige uitgaven.
3. De penningmeester draagt zorg voor een opdracht tot accountantscontrole van de boeken voor de Algemene Ledenvergadering, waarin de jaarrekening ter vaststelling aan de leden wordt voorgelegd. De goedkeuring van de jaarrekening strekt de penningmeester tot decharge.
 
Hoofdstuk VII
VAN DE REDACTIECOMMISSIE
Artikel 14
1. De redactie bestaat uit ten minste 2 en ten hoogste 7 leden, die allen lid moeten zijn van de MWG.
2. De redactiecommissie vult zich aan door coöptatie.
3. Het bestuur houdt toezicht op de mate en de manier van informeren naar de leden. Het bestuur heeft geen formele invloed op de inhoudelijke prestaties van de auteurs c.q. leden van de redactiecommissie.
4. Het bestuur heeft evenwel formele invloed op en draagt verantwoordelijkheid voor de samenwerking tussen de redactiecommissie en de aanwezige (eventueel externe) media.
5. Teneinde de in lid 4 genoemde invloed en verantwoordelijkheid te kunnen uit oefenen c.q. te kunnen dragen beschikt het bestuur over de sanctie-mogelijkheden genoemd in artikel 7 van de statuten. Daarnaast is tenminste eenmaal per jaar formeel overleg tussen bestuur en redactiecommissie. Het bestuur is evenwel gerechtigd zo vaak als het dit nodig acht extra overleg te plegen met de redactiecommissie.
6. De redactiecommissie brengt formeel tenminste eenmaal per jaar ter gelegenheid van de Algemene Ledenvergadering verslag uit over haar werkzaamheden en zal op verzoek van het bestuur ook tussentijds rapporteren aan het bestuur.

Hoofdstuk VIII
VAN DE COMMISSIES
Artikel 15
1. Het bestuur bepaalt de samenstelling en de duur van benoeming van commissies.
2. Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering nadat het bestuur een commissie benoemd heeft, wordt daarvan melding gemaakt onder vermelding van de duur waarvoor een commissie is benoemd.
3. Het bestuur kan de activiteiten van een commissie of een lid van een commissie beëindigen door intrekking van de benoeming.
4. De door het bestuur benoemde commissie, noch haar leden zijn bevoegd om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen behoudens schriftelijk mandaat blijkens een besluit van het bestuur. Een eventueel mandaat van een commissie c.q. een commissielid kan niet verder strekken dan het in artikel 17
lid 6 genoemde mandaat van een directeur of ambtelijk secretaris