Statuten


NAAM
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Media Werkgroep.
Verkorte naam: MWG, vereniging voor commerciële communicatie.

ZETEL
Artikel 2.De vereniging is gevestigd te Amsterdam.

DUUR
Artikel 3.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL EN MIDDELEN
Artikel 4.1.  
De vereniging stelt zich ten doel:
      a.   te komen tot verdieping en verbreding van de vakkennis van haar leden;
      b.   het bieden van een sociaal platform dat de mogelijkheid biedt mensen uit het vak te ontmoeten;
      c.   het stimuleren van opinievorming.
2.   Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
      a.   het houden van vergaderingen, bijeenkomsten en congressen;
      b.   het stimuleren van de zelfwerkzaamheid van de leden;
      c.   het uitnodigen van deskundigen;
      d.   het uitgeven van periodieken, in enigerlei vorm;
      e.   het aanwenden van alle wettige middelen, welke aan het voorgeschreven doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

LEDEN
Artikel 5.1.  
1.   De vereniging kent uitsluitend gewone leden.
2.   Leden kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen zijn, welke direct of indirect geïnteresseerd zijn in mediaplanning, reclameplanning of communicatieplanning, dan wel commerciële communicatie in brede zin.

TOELATING
Artikel 6.1.   De aanmelding tot het lidmaatschap geschiedt schriftelijk, te weten door indiening bij de voorzitter van de vereniging van een vastgesteld formulier dat door de aanvrager ingevuld en ondertekend moet worden, of electronisch door toezending per emailbericht van een gecompleteerd electronisch aanmeldformulier waarbij de authenticiteit van de afzender van het emailbericht tevens zijnde aspirant lid, afdoende door de voorzitter dient te worden geverifieerd.
2.   Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, mede op basis van nadere regeling opgenomen in het door het bestuur vastgelegde en door de algemene vergadering goedgekeurde huishoudelijk reglement.
3.   Bij niet-toelating tot lid kan de Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 7.1.  
1.   Het lidmaatschap eindigt:
      a.   door de dood van het lid;
      b.   door schriftelijke opzegging door het lid, op overeenkomstige wijze zoals omschreven in het bepaalde opgenomen in artikel 6 lid 1 van deze statuten;
      c.   door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten vastgesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
      d.   door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2.   Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
3.   Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4.   Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd.
5.   Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6.   Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7.   Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

GELDMIDDELEN
Artikel 8.1.   De inkomsten der vereniging bestaan uit: contributie, uit fundraising verkregen gelden, uit schenkingen, uit gekweekte rente, de eventueel geldelijke voordelen voortspruitende uit de uitgave van een orgaan of andere publikatie van de vereniging, heffingen voor de door de vereniging verrichte diensten, alsmede toegangsgelden en sponsoring.
2.   De leden zijn gehouden jaarlijks een contributie te voldoen, welke zal worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
Artikel 9.Jaarlijks wordt door het bestuur tenminste een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven, waarin in ieder geval de navolgende punten worden behandeld:
a.   het door de voorzitter uit te brengen jaarverslag;
b.   de door de penningmeester af te leggen rekening en verantwoording over het voorafgaande jaar gevoerde beheer;
c.   de vaststelling van de begroting van inkomsten en uitgaven over het lopende jaar;
d.   verkiezing van bestuursleden der vereniging, zo daar aanleiding toe bestaat.

BUITENGEWONE LEDENVERGADERINGEN
Artikel 10.1.   Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit noodzakelijk of wenselijk acht en voorts indien tenminste tien procent van de leden, met een maximum van vijftig dit wenst en zulks schriftelijk onder opgave van de te behandelen punten, voorzien van een toelichting, aan het bestuur heeft medegedeeld.
2.   In het geval, dat een ledenvergadering wordt gehouden op grond van het zoëven aangeduid verzoek, is het bestuur verplicht binnen een maand nadat het verzoek bij haar is binnengekomen, een buitengewone ledenvergadering ter behandeling van de opgegeven punten uit te schrijven, uiterlijk op een termijn van drie maanden van het verzoek.
3.   Geeft het bestuur binnen gemelde termijn van een maand aan dat verzoek geen vervolg, dan hebben de verzoekers het recht zelf tot het houden van de verzochte vergadering over te gaan. Die vergadering wordt door het bestuur geleid.

STEMRECHT
Artikel 11.1.   Een lid kan slechts een stem uitbrengen per persoon.
2.   Al het verdere betrekking hebbende op de bijeenroeping van de ledenvergadering, de daar te houden stemmingen en de daar plaats vindende gang van zaken wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.

BOEKJAAR
Artikel 12.Het boekjaar loopt van een september tot en met eenendertig augustus.

JAARVERSLAG
Artikel 13.Na afloop van het boekjaar zal door de penningmeester der vereniging een ontwerp voor de rekening en verantwoording betreffende het financieel beleid over het afgelopen boekjaar worden opgesteld.

BESTUUR
Artikel 14.Het bestuur draagt verantwoordelijkheid voor:
 a.   de effectuering van de doelstellingen van de vereniging;
 b.   de representatieve taken;
 c.   het bijhouden van de geschiedenis van de vereniging.
Artikel 15.1.  
1.   Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden.
2.   De leden van het bestuur worden uit de leden gekozen door de Algemene Ledenvergadering.
3.   De voorzitter wordt door de Algemene Ledenvergadering als zodanig gekozen.
4.   De overige functies worden in onderling overleg door de leden van het bestuur verdeeld.
Artikel 16.1.  
1.   Leden van het bestuur worden voor een periode van drie jaar gekozen.
2.   Bestuursleden zijn aansluitend herkiesbaar, doch voor de periode van maximaal een jaar. Een bestuurslid treedt af volgens een rooster, dat bij huishoudelijk reglement geregeld wordt.
3.   Mits met algemene stemmen van de overige bestuursleden, wordt in tussentijds ontstane vacatures door het bestuur voorzien. De hier bedoelde benoeming geldt maximaal tot de eerstkomende Algemene Ledenvergadering, welke op de in artikel 15 bepaalde wijze in de vacature zal voorzien.
4.   Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden ontslagen of geschorst.

BESTUURSTAAK-VERTEGENWOORDIGING
Artikel 17.1.  
1.   Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2.   Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening van de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3.   Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
4.   De penningmeester en de voorzitter zijn ieder bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen bij rechtshandelingen, die een belang van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) niet te boven gaan. De werking van deze bepaling kan niet door splitsing van rechtshandelingen tegengegaan worden.
5.   Onverminderd het in de laatste volzin van lid drie bepaalde wordt de vereniging in alle overige gevallen in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuursleden gezamenlijk.
6.   Het bestuur is bevoegd een gevolmachtigde te benoemen, die in concrete, bij benoemingsbesluit aangegeven omstandigheden, bevoegd is de vereniging te vertegenwoordigen ter uitvoering van door het bestuur genomen besluiten, welke een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00) niet te boven gaan.
Artikel 18.Al hetgeen op de vergaderingen van het bestuur betrekking heeft, wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 19.Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen, indien in een tot dit doel bijeengeroepen Algemene Ledenvergadering tenminste twee/derde gedeelte van de aanwezige leden zich daarvoor verklaart.
Artikel 20.Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING
Artikel 21.Een besluit tot ontbinding der vereniging kan slechts worden genomen, indien een tot dat doel bijeengeroepen ledenvergadering tenminste twee/derde gedeelte van de aanwezige leden zich daarvoor verklaart.
Artikel 22.1.  
1.    De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering.
2.   Het batig saldo na vereffening vervalt aan diegene(n) die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
Artikel 23.1.  
1.   Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2.   Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
Artikel 24.Bij geschil omtrent de uitlegging of toepassing van de statuten of het huishoudelijk reglement, dan wel in een ander geval waarin door de statuten noch het huishoudelijk reglement is voorzien, beslist het bestuur.