Privacy policy


MWG hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MWG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als MWG zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Indien je na het lezen van onze Privacy policy vragen hebt kun je contact opnemen met het MWG secretariaat: 020 5737291 of mwg@mwg.nl.
 
Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door MWG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
•           Administratieve doeleinden
•           Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MWG volgende persoonsgegevens vragen:
Achternaam
Bedrijfsnaam
Geslacht
Voorletters
Voornaam
Tussenvoegsel
Geboortedatum
Adres/contactgegevens privé:
Adres
Telefoon
E-mailadres

Adres/contactgegevens zakelijk:
Adres
Telefoon
E-mailadres
Organisatietype
Functiegroep
Functie

Jouw persoonsgegevens worden door MWG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 
Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door MWG verwerkt ten behoeve van het informeren met nieuwsuitingen en uitnodigingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is het aanmelden voor de nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling kan MWG de volgende persoonsgegevens vragen:
•           Voornaam
•           Tussenvoegsel
•           Achternaam
•           E-mailadres
Jouw persoonsgegevens worden door MWG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat je aangemeld bent.