Categorieën en jurycriteria 2018


Beste gebruik van een medium 

Uitgangspunt is dat een medium of kanaal onderscheidend en/of creatief wordt ingezet. Goed onderbouwd, komend vanuit communicatie strategische uitgangspunten of een uniek inzicht dat gebruikt wordt in dit medium. De gekozen mediumaanpak mag onderdeel zijn van een media-/middelenstrategie, maar alleen de inzet van het betreffende medium wordt door de jury beoordeeld. Geef in de case-omschrijving duidelijk aan om welk medium het gaat.

Maximaal 500 woorden.
 
Criteria
 • Laat zien wat het inzicht of uitgangspunt is waarop de inzet van dit medium is gebaseerd. Licht hierbij duidelijk toe op welke KPI’s de campagne is gestuurd en waarom.
 • De onderbouwing van de keuze, vanuit de kracht van het medium, waaruit blijkt dat het gebruikte medium onderscheidend en/of creatief is ingezet.
 • Resultaatonderbouwing met onderzoek of aantoonbaar bewijs. Vergeet de bronvermelding niet.


Beste engagementstrategie 

Een engagementstrategie moet de consument niet alleen bereiken maar vooral activeren. Dit kan onderdeel zijn van een bredere media-/middelenstrategie en kan zowel betrekking hebben op online als offline campagnes.

Maximaal 500 woorden.

Criteria
 • Laat zien wat het inzicht of uitgangspunt is waarop de engagementstrategie is gebaseerd. Licht toe op welke KPI’s de campagne is gestuurd en waarom.
 • Geef aan hoe is de doelgroep is geactiveerd.
 • Resultaatonderbouwing met onderzoek of aantoonbaar bewijs. Vergeet de bronvermelding niet.


Beste media-innovatie 

Media-innovatie in de breedste zin van het woord. Een innovatie die bijdraagt aan het veranderen van de spelregels. Is niet noodzakelijk een technische ontwikkeling, kan ook een business concept zijn.

Maximaal 500 woorden.

Criteria
 • Geef aan dat er sprake is van een vernieuwende inzet van een medium of concept dan wel een combinatie daarvan.
 • Laat zien wat de toegevoegde waarde van de innovatie is voor de markt.
 • Geef de resultaten indien beschikbaar. Vergeet de bronvermelding niet.


Beste mediaperformance

De mate waarin de media inzet op directe wijze heeft bijgedragen aan business-doelstellingen. Dit kan zowel betrekking hebben op online als offline campagnes. Bewijsvoering geven aan de hand van verandering van gedragscomponenten.

Maximaal 1.000 woorden.
 
Criteria
 • Licht toe hoe en op welke KPI’s de campagne gestuurd c.q. geoptimaliseerd is.
 • Laat zien hoe het mediabudget zich verhoudt tot de gerealiseerde doelstellingen.
 • Resultaatonderbouwing met onderzoek of aantoonbaar bewijs. Vergeet de bronvermelding niet.


Beste mediastrategie 

De beste mediastrategie is gebaseerd op een onderscheidend inzicht. Het gaat om verandering van kennis, houding en/of gedrag. Er moet sprake zijn van een consequente en consistente aanpak tot en met de uitvoering. Geef in de case omschrijving ook duidelijk aan wat de budgetverdeling was.

Maximaal 1.000 woorden.  

Criteria
 • Geef de marketingcommunicatiedoelstellingen waarbij het gebruik van doelgroep inzichten wordt belicht
 • Geef aan hoe het creatieve concept is doorvertaald naar media/content of andersom.
 • Laat zien hoe en wanneer gebruik is gemaakt van data.
 • Resultaatonderbouwing met onderzoek of aantoonbaar bewijs uitgedrukt in kennis, houding en/of gedragscomponenten. Vergeet de bronvermelding niet.


Merk van het jaar 

In de case moet een consumentenmerk haar onderscheidende media-aanpak (in paid, owned en/of earned media) onderbouwen. Geef in de beschrijving de relevante marktomstandigheden aan en welke mediacampagnes zijn gevoerd.

Maximaal 1.250 woorden.

Criteria
 • Geef aan wat de visie van het merk op media is.
 • Geef aan hoe het merk zich op een onderscheidende manier manifesteert in het medialandschap, gebruikmakend van paid, owned en/of earned media.
 • Illustreer de samenwerking met business partners (zoals bureaus en media-exploitanten).
 • Resultaatonderbouwing met onderzoek of aantoonbaar bewijs. Laat zien wat de resultaten van de media-inzet zijn geweest gerelateerd aan de mediabestedingen. Vergeet de bronvermelding niet.​​


Mediabureau van het jaar

Deze award is bedoeld voor individuele mediabureaus (niet een collectief van bureaus) met een directe adverteerders relatie. In de case moet het bureau onderbouwen in welke mate het zich heeft onderscheiden en met welk resultaat. Dit kan zowel een breed of specialistisch bureau zijn.
Geef in de case-omschrijving duidelijk aan waar het bureau voor staat: tot uiting komende in propositie, positionering en filosofie. En omschrijf de mate waarin het bureau zich heeft onderscheiden binnen de branche.
Als in de argumentatie een samenwerking met shared service labels en/of externe partners wordt opgevoerd, geef dan de rolverdeling in deze samenwerking aan.
Onderbouw resultaten met onderzoek of aantoonbaar bewijs en vergeet de bronvermelding niet.

Maximaal 1.250 woorden.
 
Criteria
 • Beschrijf hoe het bureau zich heeft onderscheiden in de markt.
 • Geef de duurzaamheid van de klantrelaties c.q. klantbehoud aan. Klanten op eigen kracht gewonnen, of aantoonbare rol in de winst van internationale accounts. En/of de bijdrage aan de ontwikkeling van bestaande klanten.
 • Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van het vak c.q. stimuleren van kennisdeling.
 • Het stimuleren van media-innovatie.
 • Inspelen op marktontwikkelingen. 


Media-exploitant van het jaar 

De media-exploitant moet onderbouwen in welke mate de het zich heeft onderscheiden. De commerciële exploitatie voor adverteerders staat centraal in de beoordeling van de case.
Geef in de case-omschrijving duidelijk aan waar de organisatie voor staat: tot uiting komende in propositie, positionering en filosofie. En omschrijf de mate waarin de organisatie zich heeft onderscheiden binnen de branche.
Onderbouw resultaten met onderzoek of aantoonbaar bewijs en vergeet de bronvermelding niet.

Maximaal 1.250 woorden.

Criteria
 • Duurzaamheid van de klantrelaties c.q. klantbehoud. En/of de bijdrage aan de ontwikkeling van bestaande klanten.
 • Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van het vak c.q. stimuleren van kennisdeling.
 • Het stimuleren media-innovatie.
 • Inspelen op marktontwikkelingen en behoeften in de markt.
 

Hans du Chatinier-prijs

De Hans du Chatinier-prijs is een prijs voor bijzondere commerciële communicatieonderzoeken. Onderzoeksbureaus, reclame-, media-, communicatiebureaus en individuele personen (ook studenten) kunnen onderzoeken insturen.

Het onderzoek moet een bijdrage leveren aan het (theoretische) inzicht in het vakgebied. Het betreft een onderzoek op het gebied van commerciële communicatie in welke vorm dan ook, en betreft het ontwikkelen en toepassen van een onderzoeksmethode dan wel het analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens.
Het onderzoek is vernieuwend omdat een nieuw onderwerp wordt onderzocht of een nieuwe invalshoek wordt gekozen bij het benaderen van een bestaand onderwerp.  

Het onderzoek is afgerond met een openbaar rapport, een scriptie of een publicatie in de periode januari t/m december 2017 in Nederland.

Maximaal 2.000 woorden.

Criteria
 • Vernieuwende aspect en de toepasbaarheid voor de markt.
 • Gehanteerde probleemstelling (met toelichting op de achtergrond en relevantie).
 • Beschrijft de gehanteerde onderzoeksopzet en methode(n) van onderzoek, en geef bijzonderheden in keuzes en vernieuwende aspecten.
 • Geef aan wat de belangrijkste conclusies zijn en de waarde voor het vakgebied.
 • Licht toe hoe de resultaten toepasbaar zijn.
De onderzoeken en scripties voor de Hans du Chatinier-prijs dienen, naast een volledig digitaal ingevuld inschrijfformulier, fysiek in 7-voud bij het secretariaat van de MWG te worden ingeleverd. Adres: Nassaukade 300 hs, 1053 LN Amsterdam. Let op: op vrijdag zijn wij gesloten.  Aanleveren kan uiterlijk maandag 12 maart voor 12 uur 's middags.

Indien geheimhouding van onderzoekgegevens gewenst is, kan de inzending worden ondersteund door niet-openbare documenten die alleen door de voorzitter van deze jury in te zien zal zijn en waaruit niet zal worden geciteerd.Carl Lipp-prijs (Mediavertegenwoordiger van het jaar)

Door middel van een enquête onder mediabureaus en adverteerders wordt in eerste instantie een shortlist van kandidaten samengesteld. De shortlist wordt opnieuw geënquêteerd waarbij de waardering wordt gevraagd op de genoemde criteria. De hoogste gemiddelde waardering bepaalt de nominaties en winnaar.
 
Criteria
 • Ambassadeur van medium.
 • Goed media-advies.
 • Verstand van het vak.
 • Servicegericht.
 • Denkt mee, draagt oplossingen aan.
 • Proactief 


YIM Mediatalent van het jaar

Het mediatalent van het jaar wordt door een jury gekozen aan de hand van een workshop waarin een case moet worden uitgewerkt en gepresenteerd.

Elk bedrijf dat actief is in de media kan haar meest talentvolle werknemer (1) voordragen.
Deze werknemer mag maximaal 30 jaar oud zijn op het moment van de workshop. Na het maken en het presenteren van de case aan de jury bepaalt deze jury de nominaties en winnaar.
 
Criteria
 • Goed onderbouwd, consistent mediaplan waaruit strategisch inzicht blijkt.
 • Unieke aanpak waaruit innovatief vermogen en creativiteit blijkt.
 • Drive en enthousiasme c.q. overtuigingskracht bij het presenteren van de case.