Categorieën


Beste gebruik van een medium 
Uitgangspunt is dat een mediumtype onderscheidend/creatief wordt ingezet. Goed onderbouwd, komend vanuit communicatie strategische uitgangspunten of een uniek inzicht dat gebruikt wordt in dit mediumtype. De gekozen mediumaanpak mag onderdeel zijn van een media-/middelenstrategie, maar alleen het gebruik c.q. effect van de inzet van het betreffende mediumtype wordt door de jury beoordeeld.
Resultaatonderbouwing met onderzoek, aantoonbaar bewijs in maximaal 500 woorden.
 
Criteria
 • De onderbouwing van de keuze, vanuit de kracht van het medium waaruit blijkt dat het gebruikte medium onderscheidend is ingezet.
 • Resultaatonderbouwing met onderzoek, aantoonbaar bewijs (inclusief bronvermelding).
Belangrijk
 • Laat zien wat het inzicht of uitgangspunt is waarop de inzet van dit medium is gebaseerd.
 • Geef duidelijk aan om welk medium het gaat  .

Beste engagementstrategie 
Kan onderdeel zijn van een bredere media-/middelenstrategie. Moet de consument niet alleen bereiken maar vooral betrekken. Goed onderbouwd met heldere definities en resultaten c.q. aantoonbaar bewijs waarmee aangetoond wordt dat de doelgroep in belangrijke mate is betrokken in maximaal 500 woorden.
 
Criteria
 • Doorvertaling marketingcommunicatiedoelstellingen naar engagement strategie.
 • Geef aan hoe is de doelgroep is geactiveerd.
 • Laat zien hoe het budget zich verhoudt tot de gerealiseerde campagne doelstellingen.
 • Resultaatonderbouwing met onderzoek, aantoonbaar bewijs (inclusief bronvermelding).
Belangrijk
 • Laat zien welke creatieve, vernieuwende of originele aspecten zijn gebruikt.
 • Laat zien hoe de inzet van media het verschil maakt.

Beste media-innovatie 

Media-innovatie in de breedste zin van het woord. Een innovatie dat bijdraagt aan het veranderen van de spelregels. Is niet noodzakelijk een technische ontwikkeling, kan ook een business concept zijn. Goed onderbouwd met heldere definities en idealiter met resultaten c.q. aantoonbaar bewijs waaruit blijkt dat de innovatie succesvol is, in maximaal 500 woorden.
 
Criteria
 • Er moet sprake zijn van een vernieuwend medium, middel of kanaal dan wel een nieuwe combinatie, of van een innovatie binnen een bestaand medium, middel of kanaal.
 • Resultaatonderbouwing met onderzoek, aantoonbaar bewijs (inclusief bronvermelding)
Belangrijk
 • Laat zien wat de toegevoegde waarde van de innovatie is voor de markt.
 • Geef de resultaten aan indien beschikbaar.

Beste mediaperformance
De beste mediaperformance wordt vastgesteld door de mate waarin de media inzet op directe wijze heeft bijgedragen aan het bewerkstellingen van de business-doelstellingen van de adverteerder. Bewijsvoering dient te geschieden aan de hand van verandering van gedragscomponenten middels onderzoek of aantoonbaar bewijs in maximaal 1000 woorden.
 
Criteria
 • De doorvertaling van doelstellingen en doelgroep inzichten in de mediastrategie of -inzet, zodat het concrete resultaat duidelijk wordt.
 • Resultaatonderbouwing met onderzoek, aantoonbaar bewijs (inclusief bronvermelding)
Belangrijk
 • Laat zien hoe het budget zich verhoudt tot de gerealiseerde campagne doelstellingen.
 • Benadruk vernieuwende aspecten, indien relevant.
 • Geef een toelichting op de optimalisatiestrategie: hoe worden data gebruikt.
 • Laat zien hoe de media-inzet het verschil heeft gemaakt.

Beste mediastrategie 
De beste mediastrategie is gebaseerd op een onderscheidend inzicht in de markt, product of consument. Er moet sprake zijn van een consequente en consistente aanpak tot en met de uitvoering. De aanpak moet idealiter verrassend en/of vernieuwend zijn en media moet aantoonbaar het verschil hebben gemaakt op directe of indirecte wijze.
Bewijsvoering aan de hand verandering van kennis, houding en/of gedragscomponenten.
Resultaat onderbouwing met onderzoek en aantoonbaar bewijs in maximaal 1000 woorden. 

Criteria
 • Doorvertaling van marketingcommunicatiedoelstellingen waarbij het gebruik van doelgroep inzichten wordt belicht.
 • Doorvertaling van het creatieve concept naar media/middelen of andersom.
 • Resultaatonderbouwing met onderzoek, aantoonbaar bewijs (inclusief bronvermelding).
Belangrijk
 • Laat zien hoe het budget zicht verhoudt tot de gerealiseerde campagne doelstellingen.
 • Benadruk vernieuwende aspecten, indien relevant.
 • Laat zien hoe de media-inzet het verschil heeft gemaakt.

Media-adverteerder van het jaar 
Door middel van een ingezonden case zal een adverteerder haar onderscheidende media-aanpak moeten onderbouwen. Dit inclusief resultaatonderbouwing met onderzoek, aantoonbaar bewijs in maximaal 750 woorden.

Criteria
 • Mate waarin de adverteerder op een onderscheidende manier gebruik maakt van media.
 • Resultaatonderbouwing met onderzoek, aantoonbaar bewijs (inclusief bronvermelding).
  ​​
Belangrijk
 • Laat daarbij zien welke (belangrijke) mediacampagnes zijn gevoerd.
 • Illustreer eventuele samenwerking met business partners (zoals bureaus, media-exploitanten).
 • Laat zien hoe gebruik wordt gemaakt van media-innovatie c.q. wordt gestimuleerd.
 • Als sprake is creatief mediagebruik dan ook toevoegen.
 • Laat zien wat de resultaten van de media-inzet zijn geweest gerelateerd aan de mediabestedingen. 

Mediabureau van het jaar
Door middel van een ingezonden case zal het bureau moeten onderbouwen in welke mate het bureau zich heeft onderscheiden. Hierbij is resultaatonderbouwing met onderzoek noodzakelijk middels aantoonbaar bewijs in maximaal 1250 woorden.
 
Criteria
 • Profilering: tot uiting komende in propositie, positionering, filosofie èn resultaat.
 • Mate waarin het bureau zich heeft onderscheiden binnen de branche.
 • Onderbouwing met onderzoek, aantoonbaar bewijs (inclusief bronvermelding).
Belangrijk
 • De visie op personeelsbeleid (opleiding, ontwikkeling).
 • Duurzaamheid van de klantrelaties c.q. klantbehoud.
 • Klanten op eigen kracht gewonnen, of aantoonbare rol in de winst van internationale accounts.
 • Het stimuleren media-innovatie.
 • Creativiteit in denken en doen.
 • Inspelen op marktontwikkelingen.  

Media-exploitant van het jaar 
Door middel van een ingezonden case zal de media-exploitant moeten onderbouwen in welke mate de media-exploitant zich heeft onderscheiden. Daarbij werkt men met een resultaatonderbouwing middels waarbij aantoonbaar bewijs in maximaal 1.250 woorden wordt laten zien.
 
Criteria
 • Profilering: tot uiting komende in propositie, positionering, filosofie èn resultaat.
 • Mate waarin media-exploitant zich heeft onderscheiden binnen de branche.
 • Onderbouwing met onderzoek, aantoonbaar bewijs (inclusief bronvermelding).
Belangrijk
 • Overleg de visie op personeelsbeleid (opleiding, ontwikkeling).
 • Laat de duurzaamheid van de relatie met klanten zien: klantbehoud c.q. herwinnen.
 • Het stimuleren media-innovatie.
 • Creativiteit in denken en doen.
 • Inspelen op marktontwikkelingen en behoeften in de markt.
 
Hans du Chatinier-prijs
De Hans du Chatinier-prijs is een prijs voor bijzondere commerciële communicatieonderzoeken. Onderzoeksbureaus, reclame-, media-, communicatiebureaus en individuele personen (ook studenten) kunnen onderzoeken insturen.

Het onderzoek moet een bijdrage leveren aan het (theoretische) inzicht in het vakgebied. Het betreft een onderzoek op het gebied van commerciële communicatie, betaalde communicatie, in welke vorm dan ook, en betreft het ontwikkelen en toepassen van een onderzoeksmethode dan wel het analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens.
Het onderzoek is vernieuwend omdat een nieuw onderwerp wordt onderzocht of een nieuwe invalshoek wordt gekozen bij het benaderen van een bestaand onderwerp.  

Het onderzoek is afgerond met een openbaar rapport, een scriptie of een publicatie in de periode januari t/m december 2016 in Nederland. De case omschrijving is maximaal 2.000 woorden.

Criteria
 • Vernieuwende aspect en de toepasbaarheid voor de markt.
 • Gehanteerde probleemstelling (met toelichting op de achtergrond en relevantie).
 • Beschrijft de gehanteerde onderzoeksopzet en methode(n) van onderzoek, en geef bijzonderheden in keuzes en vernieuwende aspecten.
 • Geef aan wat de belangrijkste conclusies zijn en de waarde voor het vakgebied.
 • Licht toe hoe de resultaten toepasbaar zijn.
De onderzoeken en scripties voor de Hans du Chatinier-prijs dienen, naast een volledig digitaal ingevuld inschrijfformulier, fysiek in 7-voud bij het secretariaat van de MWG te worden ingeleverd. Adres: Nassaukade 300 hs, 1053 LN Amsterdam.

Indien eventuele geheimhouding van onderzoekgegevens gewenst is, kan de inzending worden ondersteund door niet-openbare documenten die alleen door de voorzitter van deze jury in te zien zal zijn en waaruit niet zal worden geciteerd.


Carl Lipp-prijs (Mediavertegenwoordiger van het jaar)
Door middel van een enquête onder mediabureaus en adverteerders wordt in eerste instantie een shortlist van kandidaten samengesteld. De shortlist wordt opnieuw geënquêteerd waarbij de waardering wordt gevraagd op de genoemde criteria. De hoogste gemiddelde waardering bepaalt de winnaar en nominaties.
 
Criteria
 • Ambassadeur van medium.
 • Goed media-advies.
 • Verstand van het vak.
 • Servicegericht.
 • Denkt mee, draagt oplossingen aan.
 • Pro-actief 

YIM Mediatalent van het jaar
Het mediatalent van het jaar wordt door een jury gekozen aan de hand van een workshop waarin een case moet worden uitgewerkt en gepresenteerd.

Elk bedrijf dat actief is in de media kan haar meest talentvolle werknemer (1) voordragen.
Deze werknemer mag maximaal 30 jaar oud zijn op het moment van de workshop. Na het maken en het presenteren van de case aan de jury bepaalt deze jury de nominaties en winnaar.
 
Criteria
 • Goed onderbouwd, consistent mediaplan waaruit strategisch inzicht blijkt.
 • Unieke aanpak waaruit innovatief vermogen en creativiteit blijkt.
 • Drive en enthousiasme c.q. overtuigingskracht bij het presenteren van de case.